Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 184

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları Meb Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

11. Sınıf Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 184

Aşağıdaki ifadeleri birer cümleyle açıklayınız.

Fransız İhtilali:

 • Cevap: Fransız Devrimi veya Fransız İhtilâli, Fransa’daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve Roma Katolik Kilisesi’nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Avrupa ve Batı dünyası tarihinde bir dönüm noktasıdır. Sosyal bir akımı başlatan en büyük etkendir.

Kanun-i Esasi:

 • Cevap: Kânun-ı Esasi çevirisi olarak kullanılan Osmanlıca terkiptir. “Temel Kanun” ya da Anayasa anlamındadır. Osmanlı Devleti’nin ilk ve son anayasası 23 Aralık 1876’da ilan edilmiş, 1878’de II. Abdülhamit tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda yeniden yürürlüğe girmiştir.

31 Mart Vakası

 • Cevap:31 Mart Vakası, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanmadır. Rumî Takvime göre 31 Mart 1325’te başladığı için bu adla anılmıştır. On üç gün süren ayaklanma, II. Meşrutiyet döneminin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilir

1. Fransız İhtilalinin imparatorlukların siyasi hayatlarına etkileri nelerdir?

 • Cevap: Ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı oluşan Fransız İhtilali beraberinde ulus, milliyetçilik, millî egemenlik, demokrasi, laiklik, adalet gibi kavramları ortaya çıkardı ve bu kavramlar tüm Avrupa’ya yayıldı.

2. Sanayi İnkılabıyla birlikte işçi sınıfının karşılaştığı sorunlar nelerdir?

 • Cevap: Sanayi inkılabının sonucu kurulan fabrikalarla birlikte işçi sınıfı doğmuştur. Sorunlar genellikle işçi sınıfı üzerine yoğunlaşmaktadır. Sermaye birikimi çok yoğunlaştı, dünya gelir dağılımı daha çok bozuldu. İşçi sınıfı doğdu. İşçi sınıfı sorunları ortaya çıktı. Büyük fabrikalar, göçleri hızlandırdı. Göçlerin sonucu kentleşme hızlandı. Kentlerde gecekondular ve gecekondu mahalleri ortaya çıktı. Ham madde ve pazar bulma, ülkeler arasında rekabeti hızlandırdı. Sömürgecilikte daha sert olmaya başladılar. Fabrikalarda çocuk işçiler çalıştırılmaya başladı. Emek sınıfı doğması ile sosyal problemler ve bunalımlar orta çıkmaya başladı.

3. Modern ideolojilerin ortaya çıkmasındaki etkenler nelerdir?

 • Cevap: 18. ve 19. yüzyılda ortaya çıkan ideolojileri konu edinmektedir. Eserde liberalizm, muhafazakârlık, milliyetçilik, Marksizm, anarşizm, sosyal demokrasi, feminizm, faşizm ve korporatizm, tarihsel bağlamları içerisine oturtulup, bugünle bağlantıları kurularak ele alınmakta; kitabın başında ideoloji kavramına tarihsel bağlamı içinde açıklamalar getirilmekte ve siyasal kültür ile arasındaki ayrımlara yer verilmektedir. Bunun yanısıra siyasal ideolojilerin tek tek ele alındığı bağımsız metinler, genel değerlendirmelerle birlikte eleştirel bir bakış açısı da taşımaktadır.

4. Yeniçeri Ocağının kaldırılmasının gerekçeleri nelerdir?

 • Cevap: Yeniçeriler, askeri kimliklerini asıl mesleklerini unutup, siyasi meselelere karışmaya taraf olmaya başlamışlardır. İlim tabakasına ve halka karşı hakaretler edilmeye başlanmıştır. Padişahı tahta indirip tahta çıkartarak, padişahın kim olacağına karar vermeye başladılar. Her fırsatta isyan çıkartıyorlar bahşiş alabilmek için padişah değişikliği için bile isyan ediyorlardı. İsyanın, kargaşanın, istikrarsızlığın sebebi ve merkezi durumuna gelmişti yeniçeri ocakları.

5. III. Selim zamanında yapılan yeniliklere Nizam-ı Cedit denmesinin sebepleri nelerdir?

 • Cevap: Nizam-ı Cedid, Yeni Düzen anlamını taşır, Osmanlı Devleti’nin askerin ıslah ve yenileştirilmesine karşılık gelir ve bu amaçla oluşturulan askeri birliklere aynı isim kullanılarak Nizam-ı Cedid Ordusu denir. Nizam-ı Cedid iki anlamda incelenebilir:

➜ Dar anlam: Avrupa usulünde yetiştirilmek istenen talimli asker. Nizam-ı Cedid Ordusu.
➜ Geniş anlam: Yeniçeriliği kaldırmak veya hiç değilse faydalanabilecek şekle getirmek, Avrupa talim usulünü yeni kurulan askeri kuvvetin baskısı ile kabul ettirmek, ulemanın çağ dışı düşüncesine karşı koyup nüfuzlarını kırmak, Osmanlı Devleti’ni Avrupa’nın ilim, sanat, ticaret, ziraat, teknik ve sanayide yaptığı ilerlemelere ortak etmek için gelişen yenilik hareketlerinin bütünü.

6. Tanzimat Fermanının ilan edilmesine etki eden gelişmeler nelerdir?

 • Cevap: Osmanlı tarihinin ilk demokratik anayasal süreci niteliğinde olduğu için Tanzimat fermanı çok büyük ilgi görmüştür. Tanzimat fermanının iki farklı ismi daha bulunmaktadır. Gülhane parkında okunması sebebiyle Gülhane Hatt-ı Şerif-i (Padişah yazısı) ve Tanzimat-ı Hayriye (Hayırlı düzenlemeler) isimleri verilmiştir. Tanzimat kelimesi “düzenleme” anlamına gelmektedir.  Fermanın amacı Osmanlı Devleti’ni vatandaşlık hakları bakımından ileri noktalara taşımaktır. Tanzimat fermanı, Osmanlı Devleti’nin bir çok alanda Avrupa devletlerinin tepkisini çekmeye başladığı bir dönemde vuku bulmuştur. Hatta Osmanlı devleti bu dönemde Avrupa devletleri arasında “hasta adam” olarak nitelendirilmiştir. Bu durum Osmanlı hükümetini fazlasıyla rahatsız etmiş ve çözüm arayışlarına yönlendirmiştir. Ferman, Fransız Devrimi’nin “İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi” örnek alınarak hazırlanmıştır. Osmanlı devletinde ilk defa vatandaşlık hakları bu fermanla belirtilmiştir. Tanzimat fermanının bir diğer özelliği ise halkın değil padişahın iradesiyle hazırlanıp ilan edilmesidir.

7. 1913 Bâbıâli Baskınının siyasi hayata etkileri nelerdir?

 • Cevap: Bâb-ı Âli Baskını, Osmanlı İmparatorluğu’nda 23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve Talat Bey’in başını çektiği bir grup İttihat ve Terakki üyesi tarafından hükûmet binası Bâb-ı Âli’nin basılmasıyla gerçekleştirilen askerî darbe. Bu baskın sırasında Harbiye Nazırı Nâzım Paşa öldürülmüş, Sadrazam Kâmil Paşa’ya zorla istifası imzalattırılmıştır. Darbe sonrasında iktidar İttihat ve Terakki’nin eline geçmiştir.

1. Çeşitli ırk. din. dil ve kültüre sahip toplumlardan oluşan Osmanlı Devleti’nde Fransız İhtilali’yle birlikte milliyetçilik ve bağımsızlık akımları yayılmaya başlamıştır. Bu sebeple XIX. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı topraklarında birçok isyan çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu isyanlardan biri değildir?
A) Sırp isyanı
B) Yunan İsyanı
C) Mısır isyanı
D) Bulgar İsyanı
E) Karadağ İsyanı

 • Cevap: C

2. Aşağıdakilerden hangisi Sultan II. Mahmud’un Sened-i İttifak ı onaylamasının nedenlerinden biri değildir?
A) Ülkede güvenliği sağlamak istemesi 8) Meşruti yönetime geçmek istemesi
C) Ayanların desteğiyle tahta çıkmış olması
D) Alemdar Mustafa Paşa’nın etkisi
E) Merkez ve taşradaki siyasi dengeleri korumak istemesi

 • Cevap: B

3. Kapitalizm, Yeni Çağ da Batı Avrupa’da sermaye ve üretim araçlarının özel mülkiyete geçmesi sonucunda sürekli kâr arama ilkeleri üzerine kurulmuş ekonomik bir sistemdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sistemi hazırlayan gelişmelerden biridir?
A) Avrupa’da burjuvazi sınıfının yükselişi
B) Feodalitenin ortaya çıkması
C) Kilisenin güç kazanması
D) Marksist ideolojinin doğması
E) Ulus devletlerin kurulması

 • Cevap: A

4. Aşağıdakilerden hangisi 1876 Darbesi’ni hazırlayan gelişmelerden biridir?
A) Siyasi partilerin kurulması
B) Genç Osmanlıların çalışmaları
C) Tanzimat Fermanının ilan edilmesi
D) Devlet otoritesinin güçlendirilmesi
E) Kanun-ı Esasi’nin yürürlüğe konması

 • Cevap: B

11. Sınıf Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Tarih Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
love
0
happy
0
clap
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap