Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Sami TÜYSÜZ tarafından 232 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Riyazi CANBOLAT tarafından yapılmış.

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

Fetihname :Bir yerin alındığını müjdelemek için hükümdarların yabancı devlet adamları, şehzadeler, valiler vb.ne yazdıkları resmî mektup
Amanname :Özellikle gayri müslim tebaaya verilen, padişah tarafından çıkarılan af fermanına, emrineAmanname denir.
Babüssaade : tahta çıkarken, ayak divanlarında ve bayramlaşma törenlerinde tahtlarının kurulduğu yer. simgesel özelliği nedeniyle sarayın en önemli kapısı bab-üs saade‘dir.
Rönesans :  Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak anlaşılır. 15 – 16. yüzyıl İtalya’sında batı ile klasik antikite (Eski Roma ve Yunan Eserlerinin incelenmesi) arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağlayan, Antik Yunan filozof ve bilim adamlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve radikal değişimlerin yaşandığı dönemdir.
Reform :  15. ve 17. yüzyıl boyunca tüm Avrupa’yı etkileyen Katolik Kilisesi’ ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir.
Katoliklik :Hristiyanlıkta bir mezhep
Ortodoksluk : Hristiyanlıkta bir mezhep
Protestanlık :Hristiyanlıkta bir mezhep
Kalvenizm :Hristiyanlıkta bir mezhep
Engizisyon : Ortaçağda batı ülkelerinde, Katolikliğin katı inançlarına karşı gelenleri sapkın sayarak cezalandırmak için kurulan kilise mahkemesi
Papalık : Papalık Devleti ya da sadece Papalık tarih boyunca İtalya yarımadasında yer alan ve Papa’nın askeri ve siyasi bakımlardan yönettiği devlet birimine verilen isimdi.Papalık sadece Katolik Kilisesini dinsel bakımdan yönetmekle kalmıyor, ordu oluşturuyor, savaş yapıyor ve barış antlaşmaları imzalıyordu.
Dogmatizm:  Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği varsayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış
Hümanizm : Eski Yunan ve Roma kültürünü en yüksek kültür örneği diye alan ve Orta Çağ’ın skolastik düşünüşüne karşı 14. yüzyılda doğan felsefe bilim ve sanat görüşü.
Harem:  Enderunun önemli bölümlerden biri de Harem idi. Haremde padişahın, ailesinin ve saray kadınlarının günlük hayatlarını geçirdiği mekânlar bulunurdu. Buradaki kadınlar arasında Enderundaki gibi sıkı bir düzen ve disiplin vardı. Saraya alınan kızlar harem ağalarının kontrolü altında kalfa denilen kadın hocalar tarafından eğitilirlerdi.
Reaya : Osmanlıda vergi veren halk
Kalem : Resmi dairelerde yazı, muhasebe, kayıt vb. işlerin görüldüğü yer, büro (kalem odası)
Oda :Enderun bölümlerinden her biri
Eyalet : Osmanlıda yönetim birimi
Sancak :Osmanlıda yönetim birimi
Kaza :Osmanlıda yönetim birimi
Muhtesip : Osmanlılarda kaza merkezi olan şehirlerde, kadıların beledi hizmetleri görmelerine yardım etmeleri amacıyla hükümet (divan) tarafından atanan görevlilerdi. Muhtesiplik, Osmanlılarda devletin kaza ve şehirlerdeki iktisadi ve ticari faaliyetlerden elde edeceği vergi hasılatını mümkün olduğu kadar eksiksiz ve adalete uygun şekilde toplamaya çalışan iltizam memurluğu gibiydi. Kadı tarafından tespit olunan narha, satıcıların riayet edip etmediklerini kontrol ile, çarşı ve pazarların denetlemesini yapan hep muhtesipti. Bugünkü belediye zabıta memurlarının vazifesini o dönemde muhtesipler görmekteydi.
Yurtluk : Geliri sınır boylarında yaşayan Türkmenlere verilen topraklardır.
Ocaklık : Kale muhafızları ve tersane masraflarına ayrılan topraktır.
Birun : Osmanlı sarayında harem dairesinin ve enderun’un dışında kalan bölümdü
Enderun :Osmanlı döneminde, saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer.
Seyfiye : Osmanlıda askeri sınıf
İlmiye :Devlet kontrolünde örgütlü bir sınıf olan ve tepesinde Şeyhülislam’ın bulunduğu  ilmiyenin başlıca görevleri dini eğitim ve şeriatin doğru bir şekilde uygulanmasıdır.
Kalemiye :  Günümüzde bürokrat diye adlandırılan bu sınıfın en üst rütbelileri “nişancı” ve “defterdar” dır.
İmtiyaz :Ayrıcalık
Kapitülasyon :Osmanlı devletinde bir devlete verilen her türlü ayrıcalığın adıdır
Hazine : Osmanlı maliye
Külliye :Camii ile birlikte hamam, medrese, mektep, imaret, türbe, kütüphane, aşevi, darüşşifa, kervansaray, çarşı, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar .
Divan-ı Hümayun :Osmanlı devlet meselelerinin görüşüldüğü yer

Tarih Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap